Navodila, pravila in pogoji za NAGRADNE IGRE podjetja Video art d.o.o.

Organizator nagradne igre je Video art d.o.o., ki bo prispeval tudi vse nagrade.

Z namenom promocije podjetja  Video art d.o.o. in prodaje slikanic Heidi 1-10, Larina Zvezdica 1-4 in Lassie 1-8 bomo organizirali nagradno igro. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki kupijo slikanice in pošljejo kupone, ki so natisnjeni v slikanicah. Za nagrado dobijo vsi plastične škatle za kupljeni DVD in kuponi grejo v žrebanje za nagrade.

S pravili in pogoji Video art d.o.o. določa pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

1.       Definicije

Ponudnik poti, preko katere se izvaja nagradna igra je Video art d.o.o. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradne igre.

Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje nagradne igre.

Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki objavljeni na spletni strani www.videoart.si. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik privoli, da se njegovi podatki vključijo v zbirko podatkov in se ti podatki lahko obdelujejo za potrebe tržnih raziskav, katerih izvajalec ali naročnik je organizator nagradne igre in da se uporabljajo za neposredno trženje po elektronski pošti. Sporočila komercialne narave, ki jih o svojih izdelkih in storitvah pošilja organizator, niso številčno omejena.

Uporabnik lahko to privolitev kadar koli trajno ali začasno prekliče in sicer na način,  da klikne na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri in oddaji svojih podatkov privoli, da se njegov elektronski naslov uporabi za obveščanje vsega, kar je povezano z nagradno igro.

Uporabnik lahko tudi to privolitev kadar koli trajno ali začasno prekliče in sicer na način,  da klikne na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

2.       Pravila, pogoji in cene

V žrebanje za nagrade se uvrsti vse poslane kupone nagradnih iger objavljenih v slikanicah HEIDI 1-10, LARINA ZVEZDICA 1-4 in LASSIE 1-8.    V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

3.       Nagradna igra

V nagradni igri sodeluje vsak uporabnik, ki kupi slikanice in pošlje kupone na naš naslov v času trajanja nagradne igre

V žrebanju za nagrade ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetju Video art d.o.o., ter njihovim ožjim družinskim članom, in drugim osebam, ki so kakor koli vključene v organizacijo nagradne igre.

Žrebanje in nagrade

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu Vojkova 2, 1000 Ljubljana in sicer dne,

SLIKANICA HEIDI 1-10

Dne 15.3.2017 bomo izžrebali 6 kompletov nagrad od 10 poslanih kuponov iz slikanice Heidi

1. CHUGGINGTON - Training Yard Playset with Bridge 0796714542034

2. CHUGGINGTON - Wilson Carry Case with 3 characters 0796714545356

3. CHUGGINGTON - Chuggington Starter Set 0796714542065

4. - 6. CHUGGINGTON - Wilson 0796714540016

SLIKANICA LASSIE 1-8

Dne 15.7.2017 bomo izžrebali 10 kompletov nagrad iz 8 poslanih kuponov iz slikanice Lassie

1. CHUGGINGTON - Training Yard Playset with Bridge 0796714542034

2. CHUGGINGTON - Wilson Carry Case with 3 characters 0796714545356

3. CHUGGINGTON - Chuggington Starter Set 0796714542065

4. CHUGGINGTON - Wilson 0796714540016

5. PIKA NOGAVIČKA policaj in gospa plastične figure

6. PIKA NOGAVIČKA TOMI & ANIKA plastične figure

7. - 10. PRENOS DVEH RISANK PO LASTNEM IZBORU

SLIKANICA LARINA ZVEZDICA

Dne 15.2.2017 bomo izžrebali 10 kompletov nagrad iz 4 poslanih kuponov iz slikanice Larina zvezdica

1. PIKA NOGAVIČKA HIŠA ŠOTOR

2. PIKA NOGAVIČKA 30 CM pliš

3. PIKA NOGAVIČKA FICKO 23 cm pliš

4. PIKA NOGAVIČKA SET ZA ČAJANKO

5. PIKA NOGAVIČKA KOVČEK 25 cm

6. PIKA NOGAVIČKA POHIŠTVO set 1

7. PIKA NOGAVIČKA POHIŠTVO set 2

8. PIKA NOGAVIČKA pirat Tomaž & Anika plastične figure

9. PRENOS DVEH RISANK PO LASTNEM IZBORU

10. PRENOS DVEH RISANK PO LASTNEM IZBORU

 

Fotografije nagrad so simbolične. Nagrajenci nagrade prevzamejo na sedežu podjetja Video art d.o.o. ali jih dobijo po pošti, v primeru dobroimetja ali prenosa risank pa preko elektronske pošte.

Nagrajenci bodo izžrebani ročno s strani komisije, ki bo bdela nad tem, da lahko en posameznik osvoji le eno nagrado, čeprav se v žrebanju njegovo ime lahko pojavi večkrat.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: datum, ura in kraj žrebanja, navzoče osebe, potek žrebanja, imena in priimke izžrebancev ter ura zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi ( trije ) člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po pošti, e-pošti ali po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju. Seznam nagrajencev pa bo objavljen tudi na spletni strani www.videart.si.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti, e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade.

Prevzem nagrade

Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora nagrajenec za prevzem nagrade Video art d.o.o. , predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

• davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado odvede organizator nagradne igre.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija.

Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način:

• vse podatke nagrajencev, vključno z njegovo davčno številko, hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,

• ime nagrajencev ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

Podatki se hranijo na strežniku podjetja Video art d.o.o., ki se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ampak jih bo uporabljal le v namene opisane v točki 1.

Organizator in soorganizatorji nagradne igre se obvezujejo, da bodo skrbno varovali podatke uporabnikov ter jih bodo uporabljali izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

3.   Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Vsem sodelujočim sta zagotovljeni podpora in pomoč na naslovu www.videoart.si in na telefonski števili 031-630-770.

4.   Končne določbe

Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled udeležencem na www.videoart.si.